Základné ustanovenie

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je:

GERI door s.r.o.
IČO: 35960515
DIČ: 2022075253
IČ DPH: SK2022075253

so sídlom: Mederčská 59/11 945 01 Komárno

kontaktné údaje:

email: info@geridoor.sk

telefón: +421 907 148 409

(ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.
Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky/cenovej ponuky.

Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky/cenovej ponuky.
Pri objednávke/cenovej ponuke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky/cenovej ponuky (meno,adresa, telefonné číslo,e-mail ), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy.

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov 

Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

Hostiteľ webovej stránky – FELDSAM s.r.o. ,IČO :29060958,  V Chotejně 765/15, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia analytických služieb.

Vaše práva

Máte právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21,  zákon o ochrane osobných údajov, 18/2018.
Právo na opravu osobných údajov podľa § 22, zákon o ochrane osobných údajov, 18/2018.
Poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24, zákon o ochrane osobných údajov, 18/2018.
Právo na výmazanie osobných údajov podľa § 23, zákon o ochrane osobných údajov, 18/2018.
Právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27, zákon o ochrane osobných údajov, 18/2018.
Právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26, zákon o ochrane osobných údajov, 18/2018.

Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa.

Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním internetového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

naposledy aktualizovaný 11.03.2023