Týmto záručným listom dodávateľ preberá záväzok, že dodané výrobky budú počas záručnej doby spôsobilé na použitie a na účel, ktorému slúžia. Podľa tohto Záručného listu dodávateľ zodpovedá za konštrukčné, výrobné a materiálové chyby výrobkov, a za chýbajúce vlastnosti výrobkov, existenciu ktorých dodávateľ garantoval alebo existenciu ktorých sa dá vzhľadom na súčasný stav techniky a obchodné zvyklosti oprávnene očakávať.

Záručná doba, počas ktorej má spotrebiteľ nárok na bezplatnú opravu je uvedená v zmluve o dielo, alebo v cenovej ponuke. Začína plynúť od dátumu predaja výrobku spotrebiteľovi.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené ohňom, nehodou, nesprávnym používaním výrobku, neodborným nastavením alebo opravou, ďalej na poškodenie spôsobené neodbornou inštaláciou, úpravou alebo používaním spôsobom nezlučiteľným s návodom na použitie, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba je povinná dodávateľovi zistenú chybu oznámiť písomne bez zbytočného odkladu a pri reklamácii predložiť platný originál faktúry alebo príjmový pokladničný blok a tento záručný list.

Posudzovanie reklamácií

Optické chyby sú posudzované pri rozptýlenom dennom svetle zo vzdialenosti 1 metrov. Chyby, ktoré pri posudzovaní za takýchto podmienok nebudú viditeľné nie sú dôvodom reklamácie.

Bodové a plošné poškodenie povrchu ako napr. preliačeniny, farebné zmeny alebo povrchové nerovnosti rôzneho druhu sú prípustné, a nemôžu byť predmetom reklamácie ak ich najväčší rozmer nepresiahne 3 mm a ich počet nepresiahne 3 ks na každom prvku zvlášť.

Škrabance a vrypy sú prípustné do dĺžky maximálne 30 mm.

Priehyb okenných a dverových profilov kolmo k rovine okna je bežný a je odvodený od tepelnej vodivosti. Pri bielych profiloch je priehybdovolený v rozmedzí ±3 mm na meter dĺžky a u farebných profilov je priehyb až do 4 mm na meter dĺžky. Tento priehyb nesmie mať vplyv na funkčné vlastnosti okien a dverí a meria sa vždy 1-metrovým meradlom.

Na zvaroch v rohoch plastových prvkov môže začistenie prečnievať nad rovinu plochy profilu z dôvodu tolerancií presnosti začisťovacieho stroja a profilov nesmie však presiahnuť 1 mm. Za chybu sa nepovažuje stav, keď budú biele miesta u laminovaných profilov zatreté krycou fixkou alebo voskom, ak krytie či nerovnosť zvarov nejde rozoznať, alebo len s nepomernými obtiažami.

Výrobné tolerancie výšky, šírky, hrúbky a pravouhlosti výrobkov vyrobených f. Geri Door s.r.o. sú v súlade s normou STN 74 6210 (výška/šírka rámu ± 2,0 mm, pravouhlosť 3,0 mm). Výrobky nemusia uvedenú normu spĺňať, ak boli na výrobku prevedené operácie na žiadosť zákazníka ovplyvňujúce dané rozmery – špeciálne povrchové úpravy, atypické tvary a podobne.

Rosenie stredového dorazu – vzniká pri vysokej vlhkosti a nie je dôvodom na reklamáciu.

Na farebné profily (okná, dvere) ktoré sú vystavené na priame slnečné žiarenie (najmä južná strana) záruka sa nevsťahuje ak dôjde k deformácií. Dokument IFT Rosenheim

Sklá

Reklamovateľnými chybami sú výhradne viditeľné kazy, ktoré nemôžu byť nijak zvlášť predstierané (podľa normy STN 70 1621). Chyby pod 0,6mm sa nezohľadňujú. Rušivé polia nesmú byť väčšie ako 4 mm a viditeľné zo vzdialenosti väčšej ako 1 meter pri dennom svetle bez priameho protisvetla (napr. slnečné žiarenie) v uhle pozorovania, ktorý zodpovedá všeobecnému používaniu. Reklamáciu na prasknuté sklo neuznávame po podpísaní preberacieho protokolu.

Rosenie sklá a profilov

Rosenie okna z exteriérovej strany je signálom kvalitných okien, ktoré si plnia svoju úlohu. Vďaka dobrým tepelno-izolačným vlastnostiam je okno z vonkajšej strany studené, takže sa neohrieva teplom unikajúcim z vášho domu. Tento jav je teda úplne v poriadku.

Rosenie medzi sklami už indikuje problém. Tento priestor by mal byť hermeticky uzavretý, takže by doň nemal prenikať vzduch a samozrejme ani voda. Dôvodov môže byť niekoľko: prasklina v skle, nedostatočné tesnenie rámčeka alebo tesnenia skiel.

Rosenie okien z interiérovej strany môže spôsobovať vysoká vlhkosť vo vašom dome alebo byte. V tomto prípade je dôležité mať správny režim vetrania, pretože zvýšená vlhkosť môže okrem zarosených okien spôsobovať veľa ďalších nepríjemností.

Pozor na vlhkosť

Zdrojom vlhkosti v domácnosti je napríklad kúpanie, sprchovanie, varenie, sušenie bielizne alebo väčší počet kvetov. Problém s vlhkosťou teda nemajú iba ľudia bývajúci v novostavbách. Zvýšená vlhkosť sa vyskytuje aj v starších domoch a bytoch.

Optimálna vlhkosť v domácnosti by sa mala pohybovať okolo 40%. Dlhodobo vyššia vlhkosť môže zapríčiňovať rôzne nepríjemnosti, ako už spomínané rosenie okien, ale aj zdravotné ťažkosti vyplývajúce z nadmerného množenia baktérii, roztočov a tvorby plesní.

Vetrajte, vetrajte, vetrajte! Správne vetranie je najúčinnejšou zbraňou v boji proti vysokej vlhkosti. Vetrajte často „na ventilačku“ cez naše patentované 4 polohové mikrovetranie, no nie príliš dlho, pretože potom vzniká riziko vzniku kondenzačnej vody, ktorá vedie k tvorbe plesní.

Tiež sa odporúča nárazové vetranie, ktoré by nemalo trvať dlhšie ako 10 minút. V tomto prípade otvorte okno dokorán a nechajte tak cestu čerstvému vzduchu.

Využívajte vo svoj prospech prievan. Otvorte všetky okná na 5 minút. Vďaka prievanu sa vo vašom príbytku kompletne vymení všetok vzduch.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

 • Ochranné fólie z profilov treba odstrániť najneskôr do 4 týždňov po osadení.

 • Etikety a lepiace pásky na skle odstránite najneskôr do 1 týždňov po osadení!

 • Upozorňujeme Vás na to, že za závady a poškodenia, ktoré vznikli pri individuálnej montáži zákazníkom, neručíme!

 • Pozor na nečistoty – prach, maltu, starú omietku, ktoré majú vplyv na funkčnosť kovania!

 • Nedopustite vkladanie akýchkoľvek prekážok do otvoru medzi krídlom a rámom.

 • Nebezpečenstvo vypadnutia! K ochrane detí doporučujeme použiť uzamykateľnú kľučku.

 • Vonkajšie časti rámových a krídlových profilov pravidelne umývať (min. 2x mesačne), hlavne v oblastiach, kde ovzdušie obsahuje agresívne látky (peľ zo stromov a plodín, voľné exhaláty z dopravy…)

 • Po znečistení maltou, omietkou a pod. je potrebné ihneď očistiť štetkou a vodou ešte pred ich zaschnutím. Čistenie po zaschnutí môže spôsobiť poškodenie povrchov profilov a skla.

 • Odvodňovacie drážky je potrebné vyčistiť, aby sa predišlo zatekaniu výrobkov.

 • Nenechávajte krídlo počas silného vetra alebo prievanu otvorené.

Upozorňujeme na poškodenie skla vplyvom tepelného namáhania. Štandardné sklo dokáže odolávať rozdielom teplôt do maximálneho rozdielu 30°C. Namáhanie alebo náhodné vystavenie podmienkam vyšším ako limit zaťaženia vedú k náhlemu rozbitiu skla. Z toho dôvodu sú zo záruky vylúčené sklá bez tepelného spevnenia v týchto prípadoch použitia:

 • Umiestnenie skla v blízkosti menej ako 250 mm od vyhrievacieho telesa

 • Umiestnenie protislnečnej ochrany (napr. rolety, exteriérové žalúzie.) z exteriéru, ktorá je bližšie ako 20 mm od skla a neza-bezpečí cirkuláciu vzduchu medzi tienením a izolačným sklom,

 • Nalepenie rôznych fólií na sklo –tmavých farieb

 • Dlhšie prekrytie väčších plôch izolačných skiel navzájom ,ktoré sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu väčšej intenzity, kde nedochádza medzi sklami k cirkulácii vzduchu.

 • V týchto prípadoch doporučujeme použiť sklá tepelne spevnené kalením.

Návod na údržbu

Gumové tesnenie treba 1x ročne umyť saponátom a natrieť vazelinovým olejom. Týmto spôsobom sa zabezpečí dlhá životnosť a funkčnosť tesniacich častí. Na čistenie používajte vždy len bežné čistiace prostriedky s nízkou agresivitou!

Pri realizácii omietok, oprave vnútorného ostenia alebo akýchkoľvek stavebných prácach nesmie v žiadnom prípade dôjsť k znečisteniu alebo zaneseniu komponentov kovania omietkovinou, maltou a pod.

Aby bola zachovaná funkčnosť otváravo-sklopného kovania (OS) pre okná a balkónové dvere, je potrebné urobiťnajmenej raz ročne nasledujúce úkony:

 • U častí kovania, ktoré majú bezpečnostný charakter, je potrebné v pravidelných intervaloch kontrolovať ich opotrebenie.

 • Všetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania je potrebné mazať. Uzávery a uzatváracie čapy mazať technickou vazelínou. Do všetkých vodiacich drážok kvapnúť pár kvapiek oleja na spodné tiahla.

 • Je potrebné používať iba také čistiace a ošetrovacie prostriedky, ktoré nenarušia ochranu proti korózii.

 • Tieto pokyny platia tiež pre iné typy okien, o ktorých nebolo v tomto návode špeciálne písané (napr. otváravé alebo sklopné okná, dvojkrídlové otváravo-sklopné a otváravé okná a pod.)

Dokument na stiahnutie

V prípade sťažnosti stiahnite dokument nižšie vyplňte formulár, a pošlite nám ho! Stiahnuť dokument